Adonis

Zariadenie pre seniorov,
kde môžu prežiť krásnu jeseň svojho života

Aké služby u nás nájdete?

Efektívne fungujúce opatrovateľské zariadenie pre seniorov s účelným vybavením a estetickým prostredím, v ktorom sa klienti cítia tak, že je významnou náhradou ich domova. Zariadenie dodávajúce nevyhnutné služby v oblasti opatrovania ľudí odkázaných na pomoc, prostredníctvom odborného personálu v atmosfére porozumenia a záujmu a je uznávané v širokom okolí.

Zabezpečujeme poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti:

Starostlivosť

Odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.

Ubytovanie

Ubytovanie na každom podlaží tvorí 10 ubytovacích buniek s dvomi dvojlôžkovými izbami, so spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením.

Stravovanie

Našou snahou je, aby skladba jedálneho lístka bola zameraná na tradičné jedlá

Starostlivosť

 

 • Zabezpečenie základných potrieb: pranie, žehlenie, upratovanie.
 • Komplexná opatrovateľská starostlivosť, ktorú zabezpečuje nepretržite službukonajúci personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta a dohľad nad užívaním liekov.
 • Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých.
 • Poradenské služby pre seniorov i najbližších príbuzných.
 • Záujmová a kultúrna činnosť.
 • Poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby.
 • Zabezpečenie individuálneho plánu a programu sociálnej rehabilitácie (IPaPSR), s prihliadnutím na možnosti podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.
 • Aktivity: činnostná terapia, záujmová a kultúrna činnosť podľa zdravotného stavu klienta na báze dobrovoľnosti.
 • Terapeuticko-aktivizačný program: tréningy pamäte, reminescenčná terapia, muzikoterapia, skupinové cvičenia a iné programy na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
 • Odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
 • Knižnica
 • Úschova cenných vecí
 • Duchovná starostlivosť
Ubytovanie
 • Ubytovanie na každom podlaží tvorí 10 ubytovacích buniek s dvomi dvojlôžkovými izbami, so spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením.
 • Dvojlôžkové aj jednolôžkové izby sú vybavené elektrickými polohovacími lôžkami, stolíkom, stoličkami, nočnými stolíkmi, komodou, lampou a televízorom.
 • V predsieni sa nachádzajú dvojdielne skrine, slúžiace ako úložný priestor pre všetky veci klienta a oddychový kútik so stolíkom a stoličkami, zrkadlom, nádobou na odpadky.
 • Kúpeľňa je vybavená umývadlom, zrkadlom, sprchovým kútom, WC, madlami a protišmykovými podložkami.
 • Celá ubytovacia časť budovy je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov na invalidnom vozíku.
 • Priestory a zariadenie priestorov: v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú klientom uplatňovať si právo na súkromie. Svetelná a tepelná pohoda je zabezpečená.
 • Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti. Klienti majú možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady na podporu jeho spokojnosti, zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných klientov.
 • Priestory spoločenskej miestnosti: jedálne, terasy a premietacej miestnosti slúžia klientom pre dopoludňajšie a popoludňajšie aktivity a relax.
 • Rehabilitačná miestnosť: s vybavením pre fyzioterapeuta.
 • V zariadení sú vytvorené všetky podmienky aby naši klienti mohli robiť zmysluplné činnosti a žiť dôstojne, v bezpečnom prostredí, ktoré znamená garanciu zachovania ľudských práv a slobôd.
Stravovanie
 • Stravovanie 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Pri diabetickej diéte je pre klienta zabezpečená.
 • Strava je podávaná v jedálni, do ktorej je zabezpečený bezbariérový prístup. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbe.
 • Príprava všetkých pokrmov je vykonávaná našimi kuchármi a kuchárkami priamo v priestoroch kuchyne zariadenia.
 • Naši seniori sa spolupodieľajú na tvorbe a úprave jedálneho lístka. Našou snahou je, aby skladba jedálneho lístka bola zameraná na tradičné jedlá, umocňovala u nich pocit domova, aby čo najviac jedálny lístok pripomínal súbor jedál, na ktoré boli seniori v minulosti zvyknutí.

Náš cieľ

Efektívne fungujúce opatrovateľské zariadenie pre seniorov s účelným vybavením a estetickým prostredím, v ktorom sa klienti cítia tak, že je významnou náhradou ich domova. Zariadenie dodávajúce nevyhnutné služby v oblasti opatrovania ľudí odkázaných na pomoc, prostredníctvom odborného personálu v atmosfére porozumenia a záujmu a je uznávané v širokom okolí.

Staráme sa o všetkých zo všetkých síl

Spríjemnite svojim najbližším seniorom čas ich staroby pobytom u nás. Staráme sa o všetkých zo všetkých síl.

O nás

Spríjemnite svojim najbližším seniorom čas ich staroby pobytom u nás. Staráme sa o všetkých zo všetkých síl.

Adonis-domov-dochodcov

Naše zariadenie funguje od 1. januára 2016

dlhodobú starostlivosť zabezpečuje o klientov, ktorí:

a) dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3,
b) dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.
c) ide o fyzickú osobu nedôchodkového veku, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav potrebuje 24-hodinovú opateru.

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o Krajné

Územie obce patrí k najzápadnejšej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podnebie je z hľadiska zrážok
mierne vlhké, s miernou zimou a s optimálnymi poveternostnými podmienkami.

Postup a podmienky prijatia do zariadenia

Ako požiadať o poskytnutie sociálnej služby?

Podmienky prijatia do zariadenia vyplývajú zo Zákona o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z. V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať nasledovný postup:

1. Vyplniť a predložiť nasledovné tlačivá
 • nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (podpis žiadateľa musí byť úradne overený notárom alebo matrikou)
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál alebo overená kópia, ak už bolo vydané)
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
2. Postup k získaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení mestského úradu alebo obecného úradu v mieste trvalého bydliska.
 • Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je vyjadrenie lekára (lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárskeho nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok. 
 • Pracovník oddelenia sociálnych služieb vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti sociálny posudok. Ich výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté / príloha č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
3. Postup pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade klienta

Podľa § 8 odst. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, v prípade bezodkladnej, život a zdravie ohrozujúcej situácii, uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb po dohode s príslušným obecným úradom alebo mestským úradom. Po uzatvorení zmluvy klient dodatočne požiada príslušný obecný úrad alebo mestský úrad o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Zoznam vecí potrebných pri nástupe klienta do zariadenia:

1. Žiadosť a doklady
 • Vypísaná a podpísaná: „Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby“ v našom zariadení.

 • Právoplatné tlačivá: „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov“ a „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby“, spolu s posudkom.

 • Rozhodnutie: výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne na aktuálny rok.

 • Vyhlásenie o majetku

 • Občiansky preukaz

 • Kartička poistenca

2. Od lekára
 • Výstupná správa, potvrdenie od obvodného praktického lekára – vypísané tlačivo „Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa“, ktoré je súčasťou tlačiva Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby.
 • Všetky aktuálne lekárske správy zo špecializovaných ambulancií, ktoré žiadateľ pravidelne navštevuje (napr. od lekárov špecialistov – internistu, pľúcneho, neurológa, psychiatra, ortopéda, diabetológa, kardiológa, endokrinológa a iných).
 • Posledná prepúšťacia správa z nemocnice v prípade hospitalizácie v období posledných 6 mesiacov.
 • V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne pre lekára, ktorý priamo spolupracuje s naším zariadením, žiadateľ sa odhlási z evidencie obvodného lekára v mieste jeho trvalého bydliska a prinesie o tom doklad pri nástupe do zariadenia, ktorý obsahuje podpis lekára a dátum odhlásenia.
 • Potvrdenie o bezinfekčnosti (výter z hrdla na bacilonosičstvo, výter z rekta), nie staršie ako 7 dní.
 • Popis RTG snímku hrudníka nie starší ako 12 mesiacov.
 • Posledná terapia: lieky, gramáž, dávkovanie.
 • Lieky v originálnom balení (lieky na mesiac vopred)
 • Alergie na lieky alebo potraviny

 

3. Osobné veci
 • Zdravotné pomôcky (ak klient používa – napr. barle, chodítko, prenosné WC, invalidný vozík).
 • Hygiena – toaletné mydlo, sprchový gél, hygienické vreckovky, toaletný papier, zubnú pastu, zubnú kefku, hrebeň, špongiu na umývanie, holiace potreby, šampón, uteráky a osušky.
 • Inkontinenčné potreby (u inkontinentných klientov doniesť na mesiac vopred – napr. plienky, podložky, vložky a ďalší ošetrujúci materiál – vlhčené utierky, čistiaca pena, krém na ošetrenie pokožky).
 • Oblečenie: domáce oblečenie (tričko, tepláky – aspoň 6 ks), prezuvky – pevná obuv (nie šľapky), ponožky – podkolienky/pančuchy, zimná, letná obuv, teplý sveter, kabát, pyžamo – nočná košeľa, župan, spodná bielizeň – aspoň 8ks, nohavice – sukňa, ostatné veci podľa uváženia. Odev bude v našom zariadení označený z vnútornej strany menom a priezviskom prijímateľa sociálnej služby.
 • Paplón, vankúš, návliečky (iba v prípade, že chce mať klient vlastné).
 • Deka
 • Maličkosť: ktorá by pripomínala klientovi domov (na tú nezabudnite, je to pre klientov veľmi dôležité).

Výsledok činnosti

Plne ľudsky a odborne zaopatrený klient, podľa jeho návykov, potrieb a vyžadujúceho zdravotného stavu, ktorému naše zariadenie pre seniorov nahrádza jeho domovské prostredia a cíti sa v ňom dobre.

Adonis-seniorsky-klub

Čo je náš účel?

slúžiť klientom a zabezpečiť:

• všetky životné potreby každodenného     života
• čisté a estetické prostredie
• možnosti naplnenia ich návykov, potrieb a   prípadne ich koníčkov
• ľudský prístup, prirodzený záujem o nich a     dobré medziľudské vzťahyé potreby   každodenného života

Cenník

Cenník pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti.

2. lôžkovej izbe

Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe na jeden mesiac: 480 € s RACIO stravou, 501 € s DIA stravou, 532,50 € so špeciálnou bezlepkovou stravou, upratovanie, pranie a údržba šatstva a bielizne, žehlenie a ďalších záujmových činností.

1. lôžková izba

Ubytovanie na jednolôžkovej izbe na jeden mesiac: 690 € s RACIO stravou, 711 € s DIA stravou, 742,50 € so špeciálnou bezlepkovou stravou, upratovanie, pranie a údržba šatstva a bielizne, žehlenie a ďalších záujmových činností.

Bližšie informácie o výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v našom zariadení Vám budú poskytnuté na: 0905 651 109 alebo zps.krajne@gmail.com

Aktuality

OZNAM o bezpečnosti nášho zariadenia počas ochorenia covid 19

Vážení príbuzní a priatelia našich klientov, vzhľadom k momentálnej situácii v súvislosti s ochorením covid 19 vás ubezpečujeme, že nemusíte mať o svojich blízkych žiadne starosti, pretože:

1) neustále sledujeme aktuálne informácie a sme v spojení s RÚVZ,

2) máme plán preventívnych opatrení,

3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény,

4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená,

5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah.

Dokumenty na stiahnutie:

 • Zabezpečenie ochrany klientov DSS a personálu DSS počas pandémie 

COVID-19

 • Krízový plán

V súvislosti so súčasnou neľahkou situáciou máme kvôli bezpečnosti našich klientov pozastavené návštevy prijímateľov sociálnej služby príbuznými. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť v čase od 8:00 do 15:00 na telefónnom čísle 0905 651 109, alebo prostredníctvom emailu: zps.krajne@gmail.com

Kontakty

Tu nájdete všetky kontaktné údaje

Adresa

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o.

Krajné 292, 916 16 Krajné

 

Mapa-adonis-krajne

Kontakt

Sekretariát riaditeľa
+421 / 905 / 261 580
od 07:00 – 15:30 hod.

Sociálny úsek
+421 / 905 / 651 109
od 07:00 – 15:30 hod.
socialny.usek@adoniskrajne.sk

Zdravotný úsek
+421 / 905 / 223 780
zdravotny.usek@adoniskrajne.sk

E-mail:
zps.krajne@gmail.com

ekonom@adoniskrajne.sk

Náštevné hodiny

denne od 14.00 hod do 17.00 hod.

V súvislosti so súčasnou neľahkou situáciou máme kvôli bezpečnosti našich klientov pozastavené návštevy prijímateľov sociálnej služby príbuznými.

Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi

Cez WhatsApp alebo Skype

Prosíme príbuzných klientov, aby nás počas pracovného týždňa vopred telefonicky kontaktovali na telefónne číslo: +421 905 651 109 – sociálny úsek, alebo počas soboty a nedele na telefónne číslo: +421 323 811 496 – opatrovateľský tím. Na uvedených číslach si môžete dohodnúť videohovor s Vaším príbuzným. 

Zabezpečíme Vám spojenie s Vaším blízkym cez tablet denne v čase od 13:00 do 16:30 hod. v súkromí jeho izby.