AKTUALITY:

PRIJÍMAME KLIENTOV, nástup možný ihneď.

Zmenili sme názov zariadenia- ZOS Krajné – zariadenie opatrovateľskej služby

na novej web stránke pracujeme

                                                   

 

 

                                                         

 

ZABEZPEČUJEME

Starostlivosť

Odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie
a zlepšenie sebestačnosti
a komunikácie.

Ubytovanie

Ubytovanie na každom podlaží tvorí ubytovacia bunka s dvomi dvojposteľovými izbami a dvomi jednoposteľovými izbami, spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením.

Stravovanie

Našou snahou je, aby skladba jedálneho lístka bola zameraná
na tradičné jedlá.

Starostlivosť

   Zabezpečenie základných potrieb: pranie, žehlenie, upratovanie. 
   Komplexná opatrovateľská starostlivosť: nepretržite službukonajúci personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a       nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta.
   Ošetrovateľská starostlivosť: zabezpečovaná odborným  personálom.
   Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre lekára.
   Poradenské služby pre klientov i najbližších príbuzných.
   Záujmová a kultúrna činnosť pre klientov.
   Poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby.
   Zabezpečenie individuálneho plánu a programu sociálnej rehabilitácie (IPaPSR), s prihliadnutím na možnosti podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.

 • Aktivity: činnostná terapia, záujmová a kultúrna činnosť podľa zdravotného stavu klienta na báze dobrovoľnosti.
 • Terapeuticko-aktivizačný program: tréningy pamäte, reminescenčná terapia, muzikoterapia, skupinové cvičenia a iné programy na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
 • Odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
 • Knižnica
 • Úschova cenných vecí
 • Duchovná starostlivosť
Ubytovanie
 • Ubytovanie na každom podlaží: ubytovacie bunky s dvomi dvojposteľovými izbami, ubytovacie bunky s dvomi jednoposteľovými izbami, so spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením.
 • Dvojlôžkové aj jednolôžkové izby sú vybavené elektrickými polohovacími lôžkami, stolíkom, stoličkami, nočnými stolíkmi, komodou, lampou a televízorom.
 • V predsieni sa nachádzajú skrine, slúžiace ako úložný priestor pre všetky veci klienta.
 • Kúpeľňa je vybavená umývadlom, zrkadlom, sprchovým kútom, WC, madla a protišmykové podložky.
 • Celá ubytovacia časť budovy je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov na invalidnom vozíku.
 • Priestory a zariadenie priestorov: v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú klientom uplatňovať si právo
  na súkromie. Svetelná a tepelná pohoda je zabezpečená.
 • Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti.
 • Priestory spoločenskej miestnosti: jedálne, terasy a premietacej miestnosti slúžia klientom pre dopoludňajšie a popoludňajšie aktivity a relax.
 • Rehabilitačná miestnosť: s vybavením pre fyzioterapeuta.
 • V zariadení sú vytvorené všetky podmienky aby naši klienti mohli robiť zmysluplné činnosti a žiť dôstojne, v bezpečnom prostredí, ktoré znamená garanciu zachovania ľudských práv a slobôd.
Stravovanie
 • Stravovanie 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera).
 • Strava je podávaná v našej jedálni, do ktorej je zabezpečený bezbariérový prístup. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná priamo na izbe.
 • Príprava všetkých pokrmov je vykonávaná našimi kuchármi a kuchárkami priamo v priestoroch kuchyne zariadenia.
 • Naši obyvateľia zariadenia sa spolupodieľajú na tvorbe a úprave jedálneho lístka. Našou snahou je, aby skladba jedálneho lístka bola zameraná na tradičné jedlá, umocňovala u nich pocit domova, aby čo najviac jedálny lístok pripomínal súbor jedál, na ktoré boli zvyknutí.

Moderné zariadenie s účelným vybavením a estetickým prostredím, ktoré prešlo rekonštrukciou. Zariadenie poskytuje služby v oblasti opatrovania ľudí odkázaných na pomoc, prostredníctvom odborného personálu.

ZAUJÍMAME SA …

 Postaráme sa o Vašich blízkych.

O nás

druh služby: zariadenie opatrovateľskej služby
forma: pobytová – celoročná sociálna služba

Adonis-domov-dochodcov

Naše zariadenie :

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje 
ošetrovateľská starostlivosť
podľa § 22 zákona 448/2008 Z.z.

ZOS Krajné, n.o.,  

Územie obce patrí k najzápadnejšej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podnebie je z hľadiska zrážok mierne vlhké, s miernou zimou a s optimálnymi poveternostnými podmienkami.

Postup a podmienky prijatia do zariadenia

Ako požiadať o poskytnutie sociálnej služby?

Podmienky prijatia do zariadenia vyplývajú zo Zákona o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z.
V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať nasledovný postup:

1. Vyplniť a predložiť nasledovné tlačivá
 • na webovej stránke v sekcii Tlačivá    
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (podpis žiadateľa musí byť úradne overený notárom alebo matrikou)
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál alebo overená kópia, ak už bolo vydané)
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
2. Postup k získaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení mestského úradu alebo obecného úradu v mieste trvalého bydliska.
 • Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je potvrdenie lekára (lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárskeho nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok. 
 • Pracovník oddelenia sociálnych služieb vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti sociálny posudok. Ich výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté / príloha č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
3. Postup pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade klienta

Podľa § 8 odst. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, v prípade bezodkladnej, život a zdravie ohrozujúcej situácii, uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb po dohode s príslušným obecným úradom alebo mestským úradom. Po uzatvorení zmluvy klient dodatočne požiada príslušný obecný úrad alebo mestský úrad o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Zoznam dokumentov a vecí potrebných pri nástupe klienta do zariadenia

1. Žiadosť a doklady
 • Vypísaná a podpísaná žiadosť o umiestnení v našom zariadení
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, spolu s posudkom
 • „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby“ – plus tlačivo „Posudok“.
 • Rozhodnutie – Výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne  
 • Vyhlásenie o majetku
 • Občiansky preukaz
 • Kartička poistenca
   2. Od lekára
   • Výstupnú správu alebo Potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne pre lekára, ktorý priamo spolupracuje s našim zariadením, žiadateľ sa odhlási z evidencie obvodného lekára v mieste jeho trvalého bydliska a prinesie o tom doklad, ktorý obsahuje podpis lekára a dátum odhlásenia
   • Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, Test bezinfekčnosti ( + prílohy :výter z hrdla, výter z rekta na bacilonosičstvo, výter z nosa, popis RTG snímku (priložiť fotokópiu vyšetrenia a nie staršie ako 3 dni)
   • Posledná terapia – lieky, gramáž, dávkovanie
   • Lieky v originálnom balení (lieky na mesiac vopred)
   • Alergie na lieky alebo potraviny

     

    3. Osobné veci
    • Zdravotné pomôcky (ak klient používa – napr. barle, chodítko, prenosné WC, invalidný vozík)
    • Hygiena – toaletné mydlo, sprchový gél, hygienické vreckovky, toaletný papier, zubnú pastu, zubnú kefku, hrebeň, špongiu
     na umývanie, holiace potreby, šampón, uteráky a osušky
    • Inkontinenčné potreby – u inkontinentných klientov doniesť na mesiac vopred – napr. plienky, nohavičky, podložky, vložky
     a ďalší ošetrujúci materiál – vlhčené utierky, Menalind čistiaca pena, krém na ošetrenie pokožky, jednorázové rukavice
     (1 balenie), 10 ks rúška
     • 1 ks šampón
     • 2 ks deodorant
     • 2 ks sprchový gél
     • 1 ks telové mlieko, krém 
     • 1 ks zubná pasta, kefka 
     • 1 ks hubka – špongia na umývanie 
     • 1 ks krabička na zubnú protézu, tablety na čistenie protézy (corega) 
     • 1 ks holenie 
     • 1 ks hrebeň 
     • 3 ks pyžamo 
     • 3 ks uteráky, 2ks osušky 
     • 5 ks tepláky, alebo domáce oblečenie 
     • 10 párov ponožky 
     • 4 ks tielka 
     • 5 ks tričko s krátkymi rukávmi 
     • 3 ks tričko s dlhými rukávmi 
     • 2 ks mikiny na zips, alebo 2 ks svetre na gombíky, zips 
     • 1 ks uzavreté papuče 
     • 1 pár topánky – vychádzková obuv 
     • 1 ks Župan 
     • ostatné oblečenie určené na vyšetrenia, spoločenské (nohavice, sukňa a iné) 
     • deka 
     • maličkosť pripomínajúca domov, fotky nástenné hodiny, kvety, a iné 
     • paplón, vankúš, návlečky – v prípade, že chce mať klient vlastné

    Našim účelom :

    Adonis-seniorsky-klub

    poskytnúť klientom a zabezpečiť

    • všetky životné potreby každodenného života
    • čisté a estetické prostredie
    • možnosti naplnenia návykov, potrieb
     a prípadne ich koníčkov
    • ľudský prístup, prirodzený záujem o nich
     a dobré medziľudské vzťahy, potreby každodenného života

    Cenník

    Cenník pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti.

    2. lôžková izba

    Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe na jeden mesiac:
        600€ s RACIO stravou
    630€ s DIA stravou
     

     

     

    1. lôžková izba

    Ubytovanie na jednolôžkovej izbe na jeden mesiac:
        870€ s RACIO stravou
    900€ s DIA stravou

     

    Bližšie informácie o výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v našom zariadení Vám budú poskytnuté na: 0905 651 109 alebo socialnyusek@zoskrajne.sk

    AKTUALITY

                        voľné pracovné pozície: údržbár

      

    PRIJÍMAME NOVÝCH KLIENTOV DO ZARIADENIA   

    Náš nový názov: ZOS Krajné, n.o. 

    Otvorili sme brány, odporúčame návštevy od 15:00 do 16:30

    Počas celej návštevy je potrebné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom, prípadne rúškom. 

    Oznam o bezpečnosti nášho zariadenia počas covid 19

    Vážení príbuzní a priatelia našich klientov, vzhľadom k momentálnej situácii v súvislosti
    s ochorením covid 19 vás ubezpečujeme, že nemusíte mať o svojich blízkych žiadne starosti, pretože:

    1) neustále sledujeme aktuálne informácie a sme v spojení s RÚVZ

    2) máme plán preventívnych opatrení

    3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény

    4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená

    5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah

    Dokumenty na stiahnutie:

    • Zabezpečenie ochrany klientov DSS a personálu DSS počas pandémie 

    COVID-19

    • Krízový plán

    V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť v čase od 8:00 do 15:00

    na telefónnom čísle 0905 651 109, alebo prostredníctvom emailu:socialnyusek@zoskrajne.sk

    Kontakty

    Tu nájdete všetky kontaktné údaje

    Adresa

    Zariadenie opatrovateľskej služby
     ZOS Krajné, n.o.

    Krajné 292, 916 16 Krajné

     

    Mapa-adonis-krajne

    Kontakt

      riaditeľka zariadenia
    Ing. Renáta Kormanová

    Sekretariát riaditeľa
    +421 / 905 / 261 580
    od 07:00 – 15:30 hod.

    Sociálny úsek
    +421 / 905 / 651 109
    od 07:00 – 15:30 hod.
    socialnyusek@zoskrajne.sk

    Zdravotný úsek
    +421 / 905 / 223 780
    zdravotnyusek@zoskrajne.sk

    E-mail:

    ekonom@zoskrajne.sk

    Pravidlá návštev

         V súvislosti so súčasnou neľahkou situáciou máme kvôli bezpečnosti našich klientov obmedzené návštevy príbuznými.

            Návštevné časy            15:00 – 16.30 

    Po príchode do zariadenia je potrebné zapísať sa do Knihy návštev a po ukončení návštevy zapísať čas odchodu zo zariadenia.  Počas celej návštevy je potrebné mať prekryté dýchacie cesty respirátorom, prípadne rúškom. 

    Ďakujeme za pochopenie.

    Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi

    Cez WhatsApp alebo Skype

    Prosíme príbuzných klientov, aby nás počas pracovného týždňa vopred telefonicky kontaktovali na telefónne číslo: +421 905 651 109 – sociálny úsek, alebo počas soboty a nedele na telefónne číslo:     +421 323 811 496 – opatrovateľský tím. Na uvedených číslach si môžete dohodnúť videohovor s Vaším príbuzným. 

    Zabezpečíme Vám spojenie s Vaším blízkym cez tablet denne v čase od 15:00 do 16:30 hod. v súkromí jeho izby.