Adonis

Zariadenie opatrovateľskej služby

Aké služby u nás nájdete?

Efektívne fungujúce opatrovateľské zariadenie s účelným vybavením a estetickým prostredím, v ktorom sa klienti cítia tak, že je významnou náhradou ich domova.
Zariadenie dodávajúce nevyhnutné služby v oblasti opatrovania ľudí odkázaných na pomoc, prostredníctvom odborného personálu v atmosfére porozumenia a záujmu a je uznávané
v širokom okolí.

Zabezpečujeme poskytovanie nevyhnutnej starostlivosti:

Starostlivosť

Odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie
a zlepšenie sebestačnosti
a komunikácie.

Ubytovanie

Ubytovanie na každom podlaží tvorí 10 ubytovacích buniek s dvomi dvojlôžkovými izbami, so spoločnou chodbou, šatníkom a sociálnym zariadením.

Stravovanie

Našou snahou je, aby skladba jedálneho lístka bola zameraná
na tradičné jedlá

Starostlivosť

 

 • Zabezpečenie základných potrieb: pranie, žehlenie, upratovanie.
 • Komplexná opatrovateľská starostlivosť, ktorú zabezpečuje nepretržite službukonajúci personál, ktorý zabezpečuje i dohľad, pomoc a nahrádzanie nevyhnutných životných úkonov v prípade, ak to vyžaduje stav klienta a dohľad nad užívaním liekov.
 • Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom praktického lekára pre dospelých.
 • Poradenské služby pre seniorov i najbližších príbuzných.
 • Záujmová a kultúrna činnosť.
 • Poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby.
 • Zabezpečenie individuálneho plánu a programu sociálnej rehabilitácie (IPaPSR), s prihliadnutím na možnosti podľa aktuálneho zdravotného stavu klienta.
 • Aktivity: činnostná terapia, záujmová a kultúrna činnosť podľa zdravotného stavu klienta na báze dobrovoľnosti.
 • Terapeuticko-aktivizačný program: tréningy pamäte, reminescenčná terapia, muzikoterapia, skupinové cvičenia a iné programy na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
 • Odborná starostlivosť s nácvikom denných činností na udržanie a zlepšenie sebestačnosti a komunikácie.
 • Knižnica
 • Úschova cenných vecí
 • Duchovná starostlivosť
Ubytovanie
 • Ubytovanie na každom podlaží tvorí 10 ubytovacích buniek s dvomi dvojlôžkovými izbami, so spoločnou chodbou, šatníkom
  a sociálnym zariadením.
 • Dvojlôžkové aj jednolôžkové izby sú vybavené elektrickými polohovacími lôžkami, stolíkom, stoličkami, nočnými stolíkmi, komodou, lampou a televízorom.
 • V predsieni sa nachádzajú dvojdielne skrine, slúžiace ako úložný priestor pre všetky veci klienta a oddychový kútik so stolíkom
  a stoličkami, zrkadlom, nádobou na odpadky.
 • Kúpeľňa je vybavená umývadlom, zrkadlom, sprchovým kútom, WC, madlami a protišmykovými podložkami.
 • Celá ubytovacia časť budovy je riešená ako bezbariérová s možnosťou pohybu imobilných a ťažko postihnutých klientov
  na invalidnom vozíku.
 • Priestory a zariadenie priestorov: v ktorých je sociálna služba poskytovaná, umožňujú klientom uplatňovať si právo
  na súkromie. Svetelná a tepelná pohoda je zabezpečená.
 • Vzhľad priestorov pobytovej sociálnej služby a ich vybavenie (účelnosť, útulnosť, disponibilita) pripomína vybavenie bežnej domácnosti. Klienti majú možnosť zariadiť si priestory izby vlastným vybavením tak, aby toto vybavenie spĺňalo predpoklady
  na podporu jeho spokojnosti, zdravia a bezpečia a neobmedzovalo iných klientov.
 • Priestory spoločenskej miestnosti: jedálne, terasy a premietacej miestnosti slúžia klientom pre dopoludňajšie a popoludňajšie aktivity a relax.
 • Rehabilitačná miestnosť: s vybavením pre fyzioterapeuta.
 • V zariadení sú vytvorené všetky podmienky aby naši klienti mohli robiť zmysluplné činnosti a žiť dôstojne, v bezpečnom prostredí, ktoré znamená garanciu zachovania ľudských práv a slobôd.
Stravovanie
 • Stravovanie 5x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera). Pri diabetickej diéte je pre klienta zabezpečená.
 • Strava je podávaná v jedálni, do ktorej je zabezpečený bezbariérový prístup. V prípade, ak stav klienta vyžaduje donášku
  na izbu, strava je podávaná priamo na izbe.
 • Príprava všetkých pokrmov je vykonávaná našimi kuchármi a kuchárkami priamo v priestoroch kuchyne zariadenia.
 • Naši seniori sa spolupodieľajú na tvorbe a úprave jedálneho lístka. Našou snahou je, aby skladba jedálneho lístka bola zameraná na tradičné jedlá, umocňovala u nich pocit domova, aby čo najviac jedálny lístok pripomínal súbor jedál, na ktoré boli seniori v minulosti zvyknutí.

Náš cieľ

Efektívne fungujúce opatrovateľské zariadenie s účelným vybavením a estetickým prostredím, v ktorom sa klienti cítia tak, že je významnou náhradou ich domova. Zariadenie dodávajúce nevyhnutné služby v oblasti opatrovania ľudí odkázaných na pomoc, prostredníctvom odborného personálu v atmosfére porozumenia a záujmu a je uznávané v širokom okolí.

Staráme sa o všetkých zo všetkých síl

Spríjemnite svojim najbližším ich čas pobytom u nás. Staráme sa o všetkých zo všetkých síl.

O nás

Spríjemnite svojim najbližším ich čas pobytom u nás. Staráme sa
o všetkých zo všetkých síl.

Adonis-domov-dochodcov

Naše zariadenie funguje od 1. januára 2016

Zariadenie opatrovateľskej služby poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak je nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť,
ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. 

Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n.o Krajné

Územie obce patrí k najzápadnejšej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Podnebie je z hľadiska zrážok
mierne vlhké, s miernou zimou a s optimálnymi poveternostnými podmienkami.

Postup a podmienky prijatia do zariadenia

Ako požiadať o poskytnutie sociálnej služby?

Podmienky prijatia do zariadenia vyplývajú zo Zákona
o sociálnych službách č. 448/ 2008 Z. z. V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať nasledovný postup:

1. Vyplniť a predložiť nasledovné tlačivá
 • nájdete na našej webovej stránke v sekcii Tlačivá
 • Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely plnenia úhrady za sociálnu službu (podpis žiadateľa musí byť úradne overený notárom alebo matrikou)
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (originál alebo overená kópia, ak už bolo vydané)
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
2. Postup k získaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
 • Podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, na sociálnom oddelení mestského úradu alebo obecného úradu v mieste trvalého bydliska.
 • Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je vyjadrenie lekára (lekársky nález) o zdravotnom stave žiadateľa, ktorý musí vyplniť
  a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárskeho nálezu bude vypracovaný
  zdravotný posudok. 
 • Pracovník oddelenia sociálnych služieb vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti sociálny posudok. Ich výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté / príloha č. 3 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
3. Postup pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade klienta

Podľa § 8 odst. 6 zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách, v prípade bezodkladnej, život a zdravie ohrozujúcej situácii, uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb po dohode s príslušným obecným úradom
alebo mestským úradom. Po uzatvorení zmluvy klient dodatočne požiada príslušný obecný úrad alebo mestský úrad o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Zoznam vecí potrebných pri nástupe klienta do zariadenia

1. Žiadosť a doklady
 • Vypísaná a podpísaná žiadosť o umiestnení v našom zariadení
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, spolu s posudkom
 • „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby“ – plus tlačivo „Posudok“.
 • Rozhodnutie – Výmer o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne  
 • Vyhlásenie o majetku
 • Občiansky preukaz
 • Kartička poistenca
   2. Od lekára
   • Výstupnú správu alebo Potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne pre lekára, ktorý priamo spolupracuje s našim zariadením, žiadateľ sa odhlási z evidencie obvodného lekára v mieste jeho trvalého bydliska a prinesie o tom doklad, ktorý obsahuje podpis lekára a dátum odhlásenia
   • Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa, Test bezinfekčnosti ( + prílohy :výter z hrdla, výter z rekta na bacilonosičstvo, výter z nosa, popis RTG snímku (priložiť fotokópiu vyšetrenia a nie staršie ako 3 dni)
   • Posledná terapia – lieky, gramáž, dávkovanie
   • Lieky v originálnom balení (lieky na mesiac vopred)
   • Alergie na lieky alebo potraviny

     

    3. Osobné veci
    • Zdravotné pomôcky (ak klient používa – napr. barle, chodítko, prenosné WC, invalidný vozík)
    • Hygiena – toaletné mydlo, sprchový gél, hygienické vreckovky, toaletný papier, zubnú pastu, zubnú kefku, hrebeň, špongiu
     na umývanie, holiace potreby, šampón, uteráky a osušky
    • Inkontinenčné potreby – u inkontinentných klientov doniesť na mesiac vopred – napr. plienky, nohavičky, podložky, vložky
     a ďalší ošetrujúci materiál – vlhčené utierky, Menalind čistiaca pena, krém na ošetrenie pokožky, jednorázové rukavice
     (1 balenie), 10 ks rúška
     • 1 ks šampón
     • 2 ks deodorant
     • 2 ks sprchový gél
     • 1 ks telové mlieko, krém 
     • 1 ks zubná pasta, kefka 
     • 1 ks hubka – špongia na umývanie 
     • 1 ks krabička na zubnú protézu, tablety na čistenie protézy (corega) 
     • 1 ks holenie 
     • 1 ks hrebeň 
     • 3 ks pyžamo 
     • 3 ks uteráky, 2ks osušky 
     • 5 ks tepláky, alebo domáce oblečenie 
     • 10 párov ponožky 
     • 4 ks tielka 
     • 5 ks tričko s krátkymi rukávmi 
     • 3 ks tričko s dlhými rukávmi 
     • 2 ks mikiny na zips, alebo 2 ks svetre na gombíky, zips 
     • 1 ks uzavreté papuče 
     • 1 pár topánky – vychádzková obuv 
     • 1 ks Župan 
     • ostatné oblečenie určené na vyšetrenia, spoločenské (nohavice, sukňa a iné) 
     • deka 
     • maličkosť pripomínajúca domov, fotky nástenné hodiny, kvety, a iné 
     • paplón, vankúš, návlečky – v prípade, že chce mať klient vlastné

    Výsledok činnosti

    Plne ľudsky a odborne zaopatrený klient, podľa jeho návykov, potrieb a vyžadujúceho zdravotného stavu, ktorému naše zariadenie pre seniorov nahrádza jeho domovské prostredia a cíti sa v ňom dobre.

    Adonis-seniorsky-klub

    Čo je náš účel?

    slúžiť klientom a zabezpečiť:

    • všetky životné potreby každodenného života
    • čisté a estetické prostredie
    • možnosti naplnenia ich návykov, potrieb
     a prípadne ich koníčkov
    • ľudský prístup, prirodzený záujem o nich
     a dobré medziľudské vzťahy, potreby každodenného života

    Cenník

    Cenník pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti.

    2. lôžková izba

    Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe na jeden mesiac: 480€ s RACIO stravou, 501€ s DIA stravou, upratovanie, pranie a údržba šatstva a bielizne, žehlenie a ďalších záujmových činností.

    1. lôžková izba

    Ubytovanie na jednolôžkovej izbe na jeden mesiac: 690€ s RACIO stravou, 711€ s DIA stravou, upratovanie, pranie a údržba šatstva a bielizne, žehlenie a ďalších záujmových činností.

    Bližšie informácie o výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v našom zariadení Vám budú poskytnuté na: 0905 651 109 alebo zps.krajne@gmail.com

    Aktuality

    OZNAM o bezpečnosti nášho zariadenia počas ochorenia covid 19

    Vážení príbuzní a priatelia našich klientov, vzhľadom k momentálnej situácii v súvislosti
    s ochorením covid 19 vás ubezpečujeme, že nemusíte mať o svojich blízkych žiadne starosti, pretože:

    1) neustále sledujeme aktuálne informácie a sme v spojení s RÚVZ

    2) máme plán preventívnych opatrení

    3) máme plán krízových opatrení v prípade karantény

    4) v prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená

    5) činnosti služby v prípade krízového stavu budú zredukované na minimálny rozsah

    Dokumenty na stiahnutie:

    • Zabezpečenie ochrany klientov DSS a personálu DSS počas pandémie 

    COVID-19

    • Krízový plán

    V súvislosti so súčasnou neľahkou situáciou máme kvôli bezpečnosti našich klientov pozastavené návštevy prijímateľov sociálnej služby príbuznými. 

    V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete obrátiť v čase od 8:00 do 15:00
    na telefónnom čísle 0905 651 109, alebo prostredníctvom emailu: zps.krajne@gmail.com

    Kontakty

    Tu nájdete všetky kontaktné údaje

    Adresa

    Zariadenie pre seniorov
    a ZOS Adonis, n.o.

    Krajné 292, 916 16 Krajné

     

    Mapa-adonis-krajne

    Kontakt

    Sekretariát riaditeľa
    +421 / 905 / 261 580
    od 07:00 – 15:30 hod.

    Sociálny úsek
    +421 / 905 / 651 109
    od 07:00 – 15:30 hod.
    socialny.usek@adoniskrajne.sk

    Zdravotný úsek
    +421 / 905 / 223 780
    zdravotny.usek@adoniskrajne.sk

    E-mail:
    zps.krajne@gmail.com

    ekonom@adoniskrajne.sk

    Náštevné hodiny

    denne od 14.00 hod do 17.00 hod.

    V súvislosti so súčasnou neľahkou situáciou máme kvôli bezpečnosti našich klientov pozastavené návštevy prijímateľov sociálnej služby príbuznými.

    Zostaňte v spojení s vašimi blízkymi

    Cez WhatsApp alebo Skype

    Prosíme príbuzných klientov, aby nás počas pracovného týždňa vopred telefonicky kontaktovali na telefónne číslo: +421 905 651 109 – sociálny úsek, alebo počas soboty a nedele na telefónne číslo: +421 323 811 496 – opatrovateľský tím. Na uvedených číslach si môžete dohodnúť videohovor s Vaším príbuzným. 

    Zabezpečíme Vám spojenie s Vaším blízkym cez tablet denne v čase od 13:00 do 16:30 hod. v súkromí jeho izby.